Nieuwsbrief

 

Eldad Kisch

"Profiling"
Lees zijn column
 
Geef het andere Israël moed

Lees verslag 2016

Klik hier

 
 

Denk niet

'ik kan niets doen'

Klik hier

 

Brief aan de formateurs van het nieuwe kabinet | Gied ten Berge

Aan de Informateur en de vertegenwoordigers van VVD, CDA, D’66 en Groen Links.

Aan het begin van de formatie van een nieuw kabinet wil het Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechtenorganisaties (SIVMO) uw aandacht vragen voor de rol en de problemen van Israëlische vredes- en mensenrechtengroepen tegen de achtergrond van het voortslepende conflict over de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden en van de uitholling van een Tweestaten oplossing.

SIVMO werkt al ruim 20 jaar aan een rechtvaardige en duurzame vrede tussen Israël en de Palestijnen. We doen dit door financiële en morele steun te geven aan 16 verschillende Israëlische vredes- en mensenrechtengroepen die werken aan een rechtvaardige vrede tussen Israël en de Palestijnen en die opkomen voor gelijke burgerrechten in Israël zelf. Zo willen we aan Israëlische zijde de grond rijp helpen maken voor een vreedzame transitie.

In het grimmige politieke klimaat van vandaag wordt het Israëlische vredes- en mensenrechtengroepen steeds moeilijker gemaakt hun activiteiten vol te houden. In de ogen van de Israëlische regering en een deel van de bevolking van Israël wordt de status quo – geen oorlog, geen vrede – als de meest veilige optie beschouwd. Voor groepen die zich inzetten voor een duurzame vrede en mensenrechten is steun van buitenaf, ook van politieke krachten in Europa onmisbaar.

Wij roepen het komende kabinet op zijn aandeel te nemen in het actief bevorderen van een duurzame oplossing en de goede keuzes te maken.

In 2015 riepen we met een petitie minister Koenders op om Palestina eindelijk te erkennen. De petitie werd aangeboden aan een vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna bleef het stil in Den Haag, maar ondertussen ging de bouw van illegale nederzettingen, het grootste vredesobstakel, onverdroten door.

Tot twee maal toe hebben we bij de regering onze ongerustheid geuit over de verslechterende situatie van de Israëlische vredes- en mensenrechtenorganisaties, zowel in een brief aan minister Koenders van Buitenlandse Zaken, als aan de Vaste Kamercommissie van Buitenlandse Zaken. We herinneren u nog eens aan B'Tselem, dat in 2009 de Geuzenpenning ontving. In 2015 hield Hagai El-Ad, de directeur van de mensenrechtenorganisatie bij de VN een indrukwekkende rede over de fnuikende invloed van de bezetting ook op de Israëlische samenleving, waarna de Israëlische ambassadeur bij de VN opriep B’Tselem te boycotten. De Israëlische regering reageerde met wetgeving om de buitenlandse steun aan vredes- en mensenrechtenorganisaties aan banden te leggen. Activisten werden in het publieke debat weggezet als landverraders, werden bedreigd en fysiek aangevallen. Het is een ontwikkeling die past in een breder antidemocratisch patroon, waarbij kritische stemmen in Israël buiten spel dreigen te worden gezet. Het noopte oud-premier Ehoed Barak te waarschuwen voor “opkomende fascistische tendensen”.

 

Haatcampagnes raakten ook de beweging van kritische oud-militairen Breaking the Silence. Ze zijn voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede. Een proces dat tegen hen werd aangespannen, hebben ze voor het Hooggerechtshof gewonnen. De democratische oppositie en ook de rechtsstaat in Israël staan echter onder heel zware druk. Ook religieuze stemmen, zoals die van kerken en de Rabbi’s for Human Rights, waarschuwen voor de toenemende onverdraagzaamheid in het land. De Rabbi’s die, net als B’tselem en Breaking the Silence door SIVMO worden gesteund, waarschuwen voor het opkomende extremisme in sommige nederzettingen waar niet wordt geschuwd op te roepen tot het in brand steken van kerken, scholen, kloosters en moskeeën. De Rabbi’s rapporteerden afgelopen jaren meer dan 50 daden van vandalisme tegen christelijke en islamitische religieuze objecten, maar drongen ook met succes aan op overheidssteun voor het herstel van een van die objecten (Tabgah). Behalve politici die hun afkeer van de vredes- en mensenrechtenbewegingen niet onder stoelen of banken steken, zijn er in  Israël dus ook nog altijd krachten die met succes het geweten weten aan te spreken en die onze hartelijke steun verdienen. 

Het kon krachtiger, maar het was van groot belang, dat de Nederlandse regering de afgelopen regeringsperiode het beleid van de regering Netanyahu is blijven bekritiseren en steun is blijven uitspreken voor kritische stemmen in Israël zelf. Op Kamervragen was Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders helder: ‘Het werk van mensenrechtenorganisaties is van groot belang voor een vrije en diverse samenleving’. Ook het bezoek in 2016 aan de Westbank door de Kamerleden Buma en Knops, is door Israëli en Palestijnen gewaardeerd als een teken om de democratische en vredelievende krachten in het conflict te willen beschermen.

Wij vragen het komende kabinet dringend om waakzaam te blijven, waar nodig de druk op de regering Netanyahu te helpen opvoeren en met argusogen te blijven toezien hoe de nieuwe wetgeving die Ngo’s aan banden wil leggen, verder uitpakt.

 

Met vriendelijke groet,

Gied ten Berge, voorzitter SIVMO